INFORMACJA

 

Likwidator Stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Gałąźni Wielkiej (KRS nr 0000231043)

podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia z dnia 12.03.2020r.

w sprawie likwidacji Stowarzyszenia, wszczęta została procedura likwidacji.

Na likwidatora wyznaczono Stanisławę Komar.

Otwarcie likwidacji Stowarzyszenia zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk -Północ ,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku z dnia 13.05.2020r.

Postępowanie likwidacyjne nadal trwa aż do momentu wykreślenia stowarzyszenia z rejestru.

Dokumentacja stowarzyszenia nie wykazuje żadnych zobowiązań.

W związku z powyższym wzywa się ewentualnych wierzycieli likwidowanego podmiotu do zgłaszania swoich wierzytelności

w stosunku do stowarzyszenia w terminie do dnia 19.07.2020r.

Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać w formie pisemnej.