PIERWSZY PROGRAM:

"DNI KOŁCZYGŁÓW Z RYBKĄ W TLE"

 

UMOWA O DOFINANSOWANIE NR: 00631-6523.2-/22/2SW11109693 Z DNIA 21.02.2023r.  

CEL OPERACJI: Stworzenie możliwości promowania rybackiego dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury poprzez organizację jednego wydarzenia społeczno-kulturowego pn ,,DNI KOŁCZYGŁÓW Z RYBKĄ W TLE ’’

OPERACJA ZREALIZOWANA W RAMACH: Działania ,,Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność’’ objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej , w ramach Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze’’ 

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Operacja współfinansowana ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:  46.700.00 

 

ZAMÓWIENIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE I SFINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU MORSKIEGO I RYBACKIEGO OTRZYMANYCH W RAMACH DZIAŁANIA ,, REALIZACJA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU KIEROWANYCH PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ ’’ OBJĘTEGO PRIORYTETEM 4. ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO ,, RYBACTWO I MORZE ’’

 Szczegółowy program na plakacie:

 

 

DRUGI PROGRAM:

W Lipcu w ramach realizacji projektu ,,Montaż odnawialnych źródeł energii w formie paneli fotowoltaicznych oraz tablic edukacyjnych"

przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kołczygłowach zostało zamontowane 44 panele fotowoltaiczne o mocy 19.8 kw.

Celem realizacji jest:

ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego w wyniku zmniejszania emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez montaż odnawialnych źródeł energii  

Wartość inwestycji: 75.000
Wartość dofinansowania: 55.000  
Środki własne: 20.000  ( środki pochodzą z dotacji udzielonej przez Gminę Kołczygłowy )

Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze wdrażanych przez Rybacką Grupę Działania "Pojezierze Bytowskie"