Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/255/2010 

Rady Gminy w Kołczygłowach z dnia 30.04.2010r. 

STATUT 

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOŁCZYGŁOWACH

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1 

Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach , zwany dalej GOK jest

samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r.

Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

2. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U.

z 2009r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.).

4. Ustawa z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r.

Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) 

5. Niniejszego statutu.

 

§ 2

1. GOK posiada osobowość prawną, samodzielnie prowadzi gospodarkę

finansową i podlega wpisaniu do rejestru instytucji kultury gminy

prowadzonego przez Gminę Kołczygłowy. 

2. Organizatorem GOK jest Gmina Kołczygłowy.

3. Bezpośredni nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem GOK sprawuje Wójt

Gminy Kołczygłowy.

4. GOK obejmuje swoją działalnością teren Gminy Kołczygłowy.

5.W skład GOK wchodzi:

- Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach

- świetlica wiejska w Kołczygłówkach 

6.GOK używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem siedziby,

nr REGON i nr NIP o następującej treści: 

Gminny Ośrodek Kultury

w Kołczygłowach

77-140 Kołczygłowy, ul. Szkolna1

tel. 0-59 821 35 23

NIP 842-13-31-773, Regon 000918130

§ 3

1. Siedzibą GOK są Kołczygłowy ul. Szkolna 1.

2. GOK współpracuje z placówkami oświatowymi, organizacjami społecznymi,

stowarzyszeniami.

 

Rozdział II

Cele i zadania

§4 

GOK realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania

kultury.

§5

Podstawowym zadaniem GOK jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych

społeczeństwa poprzez :

1. Tworzenie i upowszechnienie różnych dziedzin kultury i sztuki profesjonalnej

i amatorskiej.

2. Inicjowanie określonych zadań z zakresu kultury.

3. Udzielanie pomocy programowej i organizacyjnej społecznemu ruchowi 

kulturalno - oświatowemu.

4. Organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkańców wsi w różnorodnych

formach działalności kulturalno - wychowawczej, rozrywkowej.

5. Wspomaganie organizacji, stowarzyszeń i instytucji upowszechniających

kulturę.

§6

1. Prowadząc działalność kulturalną GOK realizuje podstawowy cel, jakim jest

umożliwienie jak najszerszej grupie społeczeństwa udziału we współtworzeniu

życia kulturalnego.

2. Do zadań GOK należy w szczególności:

1) wypracowanie programu działalności kulturalno-wychowawczej,

2) inspirowanie i opieka nad działalnością zespołów folklorystycznych,

muzycznych, tanecznych, i teatralnych,

3) organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i rozrywkowych dla

mieszkańców,

4) utrwalanie tradycji regionalnych, gminnych,

5) organizowanie różnorodnych form pracy z dziećmi i młodzieżą,

6) organizowanie różnorodności form zespołowego uczestnictwa w kulturze,

7) organizowanie obchodów z okazji ważnych dat dla historii i regionu w formie

przeglądów, konkursów, wystaw, festiwali i innych imprez kulturalno - oświatowych.

§7

Cele GOK-u powinny być realizowane poprzez:

1. Wzbogacanie osobowości człowieka.

2. Kształtowanie zdrowych, moralnych i patriotycznych postaw, a także

umiejętności współżycia w grupie i z pojedynczymi osobami.

3. Rozwijanie kultury pracy, wypoczynku i życia codziennego.

4. Tworzenie nawyków do korzystania z dóbr kultury i udziału w jej tworzeniu.

§8

W celu realizacji zadań statutowych GOK współpracuje z:

1. Placówkami oświaty i wychowania oraz opieki społecznej działającymi na

terenie gminy.

2. Gminną Biblioteką Publiczną w Kołczygłowach.

3. Klubami sportowymi działającymi na terenie gminy oraz uczniowskimi

klubami sportowymi działającymi w placówkach oświatowych.

4. Jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych.

5. Środkami masowego przekazu.

6. Policją.

7. Instytucjami kultury położonymi poza granicami gminy.

8. Innymi organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, a także

instytucjami kościelnymi.

§9

GOK prowadzi i koordynuje działalność w zakresie organizowania imprez

kulturalnych i sportowych w gminie oraz opracowuje gminny kalendarz imprez

kulturalnych i sportowych w gminie na każdy rok.

§10

1. Poza zadaniami wyżej określonymi GOK może prowadzić działalność

gospodarczą, z której dochody przeznaczone są na realizację celów statutowych

i pokrywanie kosztów działalności bieżącej, w szczególności polegającej na:

1) wynajmowaniu obiektów i lokali na cele kulturalne oraz na doraźne potrzeby

organizacji społecznych,

2) prowadzeniu małej gastronomii z wyłączeniem napojów alkoholowych

(w tym piwa),

3) organizowanie aukcji dzieł sztuki,

4) prowadzenie galerii sprzedaży dzieł sztuki,

5) działalności wydawniczej,

6) prowadzenie szkoleń po uzyskaniu zgody Wójta,

7) organizowanie imprez zleconych,

8) prowadzenie innych działań wynikających z potrzeb środowiska.

2. Działalność gospodarcza o której mowa w ust.1 nie może kolidować

z realizacją zadań statutowych.

3. Formy tej działalności oraz ich zakres ustala dyrektor GOK w formie

zarządzenia.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA GOK

§ 11

1. GOK-kiem zarządza i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje na czas określony lub nie określony Wójt

Gminy.

3. Powołanie Dyrektora GOK może nastąpić w drodze konkursu

przeprowadzonego przez Wójta Gminy.

4. Dyrektor GOK powołany na czas określony , może być odwołany przed

upływem tego okresu:

a) na własną prośbę,

b) z powodu choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków,

c) z powodu naruszenia przepisów prawa, w związku z zajmowanym

stanowiskiem,

d) w razie odstąpienia od realizacji uzgodnionego z organizatorem programu

działania instytucji.

5. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

a) kierowanie bieżącą działalnością,

b) zarządzanie majątkiem Ośrodka,

c) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

d) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,

e) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,

f) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,

g) występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na

realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących

zadań własnych.

6. na czas nieobecności Dyrektor wyznacza swojego zastępcę informując

pisemnie Wójta Gminy Kołczygłowy.

7. Szczegółową organizację, podział i zakres zadań poszczególnych stanowisk

pracy określa Dyrektor w drodze regulaminu organizacyjnego, po zasięgnięciu

opinii Wójta Gminy Kołczygłowy

 

ROZDZIAŁ IV

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 12

1. GOK jest instytucją kultury prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach

dotyczących samorządowych instytucji kultury.

2. Prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową w ramach posiadanych

środków, kierując się zasadami ich efektywnego wykorzystania.

3. Obsługę księgowo-finansową GOK prowadzi Główny Księgowy GOK.

§ 13

1. Działalność GOK jest finansowana z dotacji organizatora Gminy

Kołczygłowy, która zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do

prowadzenia działalności oraz do utrzymania obiektów, w których ta działalność

jest prowadzona, innych dotacji, wpływów z prowadzonej działalności

statutowej i gospodarczej, odsetek z lokat bankowych, środków otrzymywanych

od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł dozwolonych prawem.

2. GOK dodatkowo może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

- wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych składników majątkowych,

- usług reklamowych, fotograficznych, filmowych, video, elektroakustycznych,

plastycznych, wydawniczych,

- usług transportowych, kserograficznych, komputerowych,

- sprzedaży wydawnictw i publikacji, wyrobów sztuki ludowej i amatorskiej

twórczości plastyczne,

- usług dydaktycznych i szkoleniowych,

- współorganizowania imprez masowych oraz wykonywania innych zleceń

i zamówień podmiotów zewnętrznych.

3. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą wykorzystane wyłącznie

w celu finansowania działalności statutowej GOK.

4. Działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie obowiązujących

w tym zakresie przepisów prawa.

§14

1. Podstawą gospodarki finansowej GOK jest roczny plan finansowy,

sporządzony przez Dyrektora z uwzględnieniem wysokości rocznej dotacji.

2. Plan finansowy zawiera: plan usług, plan przychodów, plan kosztów oraz

opracowany w miarę potrzeb plan remontów i konserwacji środków trwałych

i plan inwestycji.

§15

Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej

określają odrębne przepisy.

§16

Roczne sprawozdanie z działalności merytoryczno-finansowej GOK

sporządzone w oparciu o przepisy Ustawy o rachunkowości podlega

zatwierdzeniu przez Radę Gminy w Kołczygłowach.

ROZDZIAŁ V

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 17

Dyrektor GOK ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszego statutu.

§ 18

1. Projekt zmiany statutu może zgłosić z własnej inicjatywy Dyrektor.

2. Zmiana statutu może nastąpić po dokonaniu wnikliwej oceny skutków jego 

obowiązywania.

3. Projekt zmian statutu wraz z uzasadnieniem Dyrektor przedkłada

Przewodniczącemu Rady Gminy z wnioskiem o skierowanie go pod obrady sesji

i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.

4. Zmiany niniejszego statutu mogą odbywać się wyłącznie w trybie właściwym

do jego nadania.

§19

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie

ogólnie obowiązujące przepisy.