Kompleks sportowy

„Moje Boisko Orlik 2012” w Kołczygłowach

 

 

Kompleks sportowy „ORLIK” w Kołczygłowach został zrealizowany w ramach ogólnopolskiego programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w roku 2009. Kompleks boisk sportowych jest zgodny z założeniami programu, ogólnodostępny i bezpłatny. „Orlik” w Kołczygłowach to przede wszystkim wspólna przestrzeń i lokalna „świetlica” na świeżym powietrzu, a nie tylko miejsca do rekreacji i sportowych zmagań. Mieszkańcy gminy do dyspozycji mają boisko do gry w piłkę nożną, koszykową, siatkową oraz boisko do gry w pikę siatkową plażową, które znajduje się w pobliżu „Orlika”.

 

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA

„KOMPLEKSU BOISK ORLIK 2012”

 

Na kompleksie sportowym w Kołczygłowach jest zatrudniony Animator Programu "Moje Boisko – Orlik 2012". W roku bieżącym funkcję animatora sportu pełni pani Ewelina Dolna, która sprawuje opiekę i nadzór nad całym kompleksem sportowym oraz organizuje i prowadzi zajęcia i imprezy sportowe dla mieszkańców gminy.

Osoby bądź grupy korzystające z boisk sportowych mogą wybrać ofertę animatora sportu lub same zorganizować sobie odpowiednie zajęcia rekreacyjno - sportowe. Plan pracy instruktora sportu przewiduje zajęcia bezpłatne i otwarte dla wszystkich chętnych osób z terenu naszej gminy. Oprócz stałego harmonogramu pracy „Orlika'' uruchamia się elastyczny plan pracy w zależności od potrzeb lokalnej społeczności. Oferta „Orlika”: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, tenis ziemny, jogging dla początkujących, nowoczesne formy ruchu, fitness oraz nordic i runner walking.

 

Animator oprócz organizacji, zajmuje się również koordynacją zajęć sportowych odbywających się na obiekcie „Orlika”. Do animatora mogą zgłaszać się osoby lub grupy sportowe chcące skorzystać z boisk. Osoby lub grupy, które zarezerwowały dane boisko mają pierwszeństwo przed osobami, które chcą skorzystać z niego w danej chwili bez wcześniejszej rezerwacji. Osoby bądź grupy w formach niezorganizowanych mogą korzystać z danego boiska do 1 godziny i muszą zwolnić je dla następnej grupy ćwiczących, chyba, że kolejna godzina nie jest zarezerwowana i boisko jest wolne. Rezerwacji boisk można dokonać telefonicznie lub osobiście w godzinach dyżurowania u animatora sportu. Wszystkie grupy korzystające z boiska muszą dokonać wpisu w rejestrze użytkowników boiska oraz zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem korzystania z kompleksu boisk obowiązującym na „Orliku” w Kołczygłowach. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu, a w szczególności do uwag instruktora sportu.