REGULAMIN PORZĄDKOWY KORZYSTANIA

Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH

 

1. Boiska są dostępne:

a) planowe zajęcia szkolne dla uczniów Zespołu Szkół

poniedziałek – piątek godz. 8:00 – 16:00

b) boiska są dostępne dla wszystkich chętnych

poniedziałek – piątek godz. 16.00 – 22.00

sobota godz. 10.00 – 22.00

niedziela godz. 10.00 – 22.00

2. W miesiącach lipcu i sierpniu obiekt będzie otwarty w godz. 10.00 – 22.00.

3. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor sportu może zabronićkorzystania z obiektu.

4. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. I koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu.

5. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez instruktora sportu.

6. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu.

7. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

8. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych w budynku szkoły.

9. Teren jest objęty ciągłym monitoringiem.

10. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. II a (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się.

a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka,

c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy,

f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,

g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,

h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

i) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku,

j) wprowadzania zwierząt,

k) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu.

12. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może:

- nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,

- zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

- nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły.

13. Właściciel i zarządca boiska:

a) nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu,

b) użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

14. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczególności do uwag instruktora sportu.

15. Telefony alarmowe:

a) z telefonu stacjonarnego: 999 Pogotowie, 998 Straż Pożarna, 997 Policja,

b) z telefonu komórkowego 112.

 

 

Wójt Gminy Kołczygłowy